Ugrás a tartalomhoz

Betegek jogai és kötelezettségei

Tájékoztató a betegek jogairól és kötelezettségeiről

 

Tisztelt Betegünk!

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy Intézetünkben történő tartózkodása időtartamára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza.

Ha Ön úgy érzi, hogy egészségügyi ellátása során az Önt megillető jogokat nem gyakorolhatja, jogai sérelmet szenvedtek, akkor panaszt tehet, ez esetben a Kórház vezetése kivizsgálja a problémát, a szükséges intézkedéseket megteszi. Kérjük, panaszuk bejelentésekor törekedjenek arra, hogy az elmondottakat bizonyítékokkal is alá lehessen támasztani.

Intézetünkben a törvényben meghatározott jogainak képviseletét független betegjogi képviselő látja el.

Hivatkozott törvény által biztosított jogai és kötelezettségei:

Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Önnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, szakmailag indokolt szinten.

Az emberi méltósághoz való jog

Az ellátás során az Ön emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. Kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el, amelybe Ön beleegyezését adja. Személyes szabadsága kizárólag Ön vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében, indokolt ideig korlátozható. Ellátása során szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és szakmailag indokolt mértékben távolítható el.

A kapcsolattartás joga

Ön jogosult más személyekkel kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni. Eközben tekintettel kell lennie az intézményi feltételekre és házirendre, nem zavarhatja a betegellátást és betegtársait sem. A kiskorú betegnek joga van ahhoz, hogy szülője, vagy a szülő által megjelölt személy mellette tartózkodjék. A szülő nő is élhet e joggal a vajúdás és a szülés alatt, illetve a szülés után joga van az újszülöttjével egy helyiségben történő elhelyezésére, ha egészségügyi állapotuk nem zárja ki.

A tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy teljes körű, részletes tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, ezek elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, tervezett időpontjairól, az ezek tekintetében meglévő döntési jogáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, valamint a javasolt életmódról. Joga van kérdéseket feltenni a fentieket illetően. Önnek joga van megismerni a vizsgálatok és beavatkozások eredményét. Önnek joga van megismerni az ellátásban közvetlenül közreműködő személyek nevét és beosztását (ebben segíti Önt a munkatársaink által viselt fényképes azonosító). Tájékozódási jogáról Ön lemondhat, illetve arra más személyt, hozzátartozót írásban kijelölhet.

Az önrendelkezéshez való jog

Ön szabadon eldöntheti, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, mely beavatkozásokat kívánja elfogadni vagy elutasítani, joga van az ellátást érintő döntésekben részt venni. Bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz Ön tévedéstől, megtévesztéstől, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. Ha Ön valamely beavatkozás ellen nem tiltakozik, az szóbeli beleegyezésnek, illetve ráutaló magatartásnak tekinthető, így írásbeli megerősítés nem szükséges.

Esetenként azonban a beleegyezést vagy elutasítást írásban, aláírva kell megtennie. Nincs szükség a beleegyezésére akkor, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá, ha Ön közvetlen életveszélyben van.

A beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja. A beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén azonban kötelezhető az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére.

Joga van arra, hogy halála esetére rendelkezzen a holttestét érintő beavatkozásokról. Megtilthatja, hogy holttestéből szervet és szövetet átültetés, egyéb gyógyító célú felhasználás, kutatás vagy oktatás céljából eltávolítsanak.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

Ön jogosult megismerni az egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, joga van ezekről tájékoztatást kérni, hiányosság, pontatlanság esetén jogosult annak kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, egészségügyi dokumentációjába betekinteni, saját költségére másolatot kérni. Ön jogosult elbocsátásakor zárójelentést kapni.

Az orvosi titoktartáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait bizalmasan kezeljék. Joga van arról nyilatkozni, hogy a betegségéről, annak várható kimeneteléről kinek adható felvilágosítás, és kinek nem. Az egészségügyi intézmények, illetve a kezelésében résztvevő személyek, ha a gyógykezelés érdekében szükséges, egymás között továbbíthatják az Ön adatait. A nem egészségügyi szervek - néhány törvényes kivételtől eltekintve- csak írásbeli hozzájárulása esetén ismerhetik meg az adatait.

Az intézmény elhagyásának joga

Önnek ez a joga csak akkor korlátozható, ha mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, vagy ha ezt törvény írja elő. Ha Ön a távozási szándékát előre bejelenti kezelőorvosának, azaz jelzi, hogy a továbbiakban nem kívánja igénybe venni az ellátást (annak ellenére, hogy orvosa indokoltnak tartaná gyógykezelését), akkor ebben az esetben írásban nyilatkoznia kell önkéntes távozási szándékról, melyet két tanú hitelesít. Ha távozására azért kerül sor, mert az Ön gyógykezelése véget ért, erről előzetesen tájékoztatjuk.

Kötelezettségei

Ön köteles tiszteletben tartani a betegellátással kapcsolatos jogszabályokat, az intézményi és osztályos házirendet. Köteles együttműködni az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal, tájékoztatást adni mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez. Feltétlenül tájékoztassa munkatársainkat esetleges fertőző betegségeiről. Köteles a gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezések betartására. A betegjogok gyakorlása során köteles tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait. Köteles személyi adatait hitelt érdemlően igazolni, és a TAJ kártyáját rendelkezésre bocsátani.

 

Kisvárda, 2017.01.20.

Az Intézet vezetése

Megközelíthetőség