Ugrás a tartalomhoz

Betegek jogai és kötelezettségei

Tájékoztató a betegek jogairól és kötelezettségeiről

 

Tisztelt Betegünk!

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy Intézetünkben történő tartózkodása időtartamára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza.

Ha Ön úgy érzi, hogy egészségügyi ellátása során az Önt megillető jogokat nem gyakorolhatja, jogai sérelmet szenvedtek, akkor panaszt tehet, ez esetben a Kórház vezetése kivizsgálja a problémát, a szükséges intézkedéseket megteszi. Kérjük, panaszuk bejelentésekor törekedjenek arra, hogy az elmondottakat bizonyítékokkal is alá lehessen támasztani. Intézetünkben a törvényben meghatározott jogainak képviseletét független betegjogi képviselő látja el.

Hivatkozott törvény által biztosított jogai és kötelezettségei:

Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Önnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez. Joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, szakmailag indokolt szinten.

Az emberi méltósághoz való jog

Az ellátás során az Ön emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. Kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el, amelybe Ön beleegyezését adja. Személyes szabadsága kizárólag Ön vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében, indokolt ideig korlátozható. Ellátása során szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és szakmailag indokolt mértékben távolítható el.

A kapcsolattartás joga

Ön jogosult más személyekkel kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint az Ön által meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. Eközben tekintettel kell lenni az intézményi feltételekre, be kell tartani az intézeti és osztályos házirendet, továbbá a látogatók nem zavarhatják a betegellátást és a betegeket sem.

  • Kiskorú vagy értelmi fogyatékossággal élő beteg esetén szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt egy nagykorú személy tartózkodhat mellette.
  • Szülő nő esetén az általa megjelölt nagykorú személy, a vajúdás és szülés időtartama alatt folyamatosan vele lehet.
  • A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.
  • A végstádiumú betegtől való búcsúzás lehetőségét biztosítani kell.
  • A súlyos állapotú beteg megjelölhet egy segítő személyt, aki mellette tartózkodhat. Segítő személy kizárólag nagykorú, egészséges személy lehet, aki a meghatározott feltételek szerint az ápolt beteg mellett látogatási időn túl is tartózkodhat. Segítő személy igénybevételére jogosult az a kórházi kezelést igénylő beteg, aki önmagát ellátni nem tudja, folyamatos segítségre szorul, állapota kritikusnak tekinthető, haldokló.

A segítő személy tevékenységére vonatkozó szabályok:

  • Segítő személyként kórházi tartózkodást igényelhet a beteg által megnevezett személy, vagy legközelebbi hozzátartozó, vagy cselekvőképtelen beteg esetén azon személyek, akik az Eü. törvény alapján az egészségügyi beavatkozás beleegyezésének vagy visszautasításának a jogát is gyakorolhatják a beteg helyett.
  • A segítő személy kórházi tartózkodása napközben 9 és 18 óra között engedélyezhető, a beteg állapotának, kezelési és ápolási igényeinek egyéni figyelembevételével.
  • A segítő személy jelenléte sem a fentieket, sem a betegtársa ellátását nem zavarhatja.
  • 1 beteg mellett kizárólag 1 segítő személy tartózkodhat.
  • Az éjszakai órákban segítő személy nem tartózkodhat a beteg mellett.

Segítő személyként történő tevékenységre az osztályvezető, vagy távollétében kezelő/ügyeletes orvos adhat engedélyt. Fent nevezett személyek elsősorban a beteg tisztálkodásában, lelki támogatásában, esetleg mobilizálásában, egyéni elbírálás esetén táplálásában, vagy egyéb igényének kielégítésében vehetnek részt.

Fentieket minden esetben a beteg állapotának figyelembevételével, egyénileg szükséges eldönteni, az osztályvezető főorvossal, vagy kezelőorvossal történt egyeztetést követően.

A tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy teljes körű, részletes tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, ezek elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, tervezett időpontjairól, az ezek tekintetében meglévő döntési jogáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, valamint a javasolt életmódról. Joga van kérdéseket feltenni a fentieket illetően. Önnek joga van megismerni a vizsgálatok és beavatkozások eredményét. Önnek joga van megismerni az ellátásban közvetlenül közreműködő személyek nevét és beosztását (ebben segíti Önt a munkatársaink által viselt fényképes azonosító). Tájékozódási jogáról Ön lemondhat, illetve arra más személyt, hozzátartozót írásban kijelölhet.

Az önrendelkezéshez való jog

Ön szabadon eldöntheti, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, mely beavatkozásokat kívánja elfogadni vagy elutasítani, joga van az ellátást érintő döntésekben részt venni. Bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz Ön tévedéstől, megtévesztéstől, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja.

Ha Ön valamely beavatkozás ellen nem tiltakozik, az szóbeli beleegyezésnek, illetve ráutaló magatartásnak tekinthető, így írásbeli megerősítés nem szükséges.

Esetenként azonban a beleegyezést vagy elutasítást írásban, aláírva kell megtennie. Nincs szükség a beleegyezésére akkor, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá, ha Ön közvetlen életveszélyben van.

A beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja. A beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén azonban kötelezhető az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére.

Joga van arra, hogy halála esetére rendelkezzen a holttestét érintő beavatkozásokról. Megtilthatja, hogy holttestéből szervet és szövetet átültetés, egyéb gyógyító célú felhasználás, kutatás vagy oktatás céljából eltávolítsanak.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

Ön jogosult megismerni az egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, joga van ezekről tájékoztatást kérni, hiányosság, pontatlanság esetén jogosult annak kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, egészségügyi dokumentációjába betekinteni, saját költségére másolatot kérni. Ön jogosult elbocsátásakor zárójelentést kapni.

Az orvosi titoktartáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait bizalmasan kezeljék. Joga van arról nyilatkozni, hogy a betegségéről, annak várható kimeneteléről kinek adható felvilágosítás, és kinek nem. Az egészségügyi intézmények, illetve a kezelésében résztvevő személyek, ha a gyógykezelés érdekében szükséges, egymás között továbbíthatják az Ön adatait. A nem egészségügyi szervek - néhány törvényes kivételtől eltekintve- csak írásbeli hozzájárulása esetén ismerhetik meg az adatait.

Az intézmény elhagyásának joga

Önnek ez a joga csak akkor korlátozható, ha mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, vagy ha ezt törvény írja elő. Ha Ön a távozási szándékát előre bejelenti kezelőorvosának, azaz jelzi, hogy a továbbiakban nem kívánja igénybe venni az ellátást (annak ellenére, hogy orvosa indokoltnak tartaná gyógykezelését), akkor ebben az esetben írásban nyilatkoznia kell önkéntes távozási szándékról, melyet két tanú hitelesít. Ha távozására azért kerül sor, mert az Ön gyógykezelése véget ért, erről előzetesen tájékoztatjuk.

Kötelezettségei

Ön köteles tiszteletben tartani a betegellátással kapcsolatos jogszabályokat, az intézményi és osztályos házirendet. Köteles együttműködni az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal, tájékoztatást adni mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez. Feltétlenül tájékoztassa munkatársainkat esetleges fertőző betegségeiről. Köteles a gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezések betartására. A betegjogok gyakorlása során köteles tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait. Köteles személyi adatait hitelt érdemlően igazolni, és a TAJ kártyáját rendelkezésre bocsátani.

 

Kisvárda, 2023.01.20.

Az Intézet vezetése

Megközelíthetőség