Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztató

Tájékoztató térítési díj fizetéssel kapcsolatban

 

Tisztelt Betegünk!

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 26. § (2) bekezdésének h) pontja alapján a beteg - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - köteles a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni. Hitelt érdemlően a beteg személyazonossága személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy járművezetői engedéllyel igazolható (a TAJ kártya személyazonosság igazolására nem alkalmas). Az Eütv. alapján a személyes adatok hitelt érdemlő igazolása akkor mellőzhető, amennyiben azt a beteg egészségi állapota nem teszi lehetővé.

A társadalombiztosítás terhére végzett egészségügyi ellátásra való jogosultságot nem az állampolgárság, hanem az igazolt biztosítási jogviszony alapozza meg. A térítési díj fizetésére kötelezett személyt az ellátó orvos az ellátás megkezdése előtt tájékoztatja az ellátással kapcsolatos térítési díjakról.

Jelen tájékoztatónkban ismertetjük a fontosabb tudnivalókat.

1. Térítési díj fizetésére kötelezettek

 • magyar vagy külföldi állampolgárok, akik térítésmentes ellátásra való jogosultságukat hitelt érdemlő dokumentummal nem tudják igazolni,
 • azon személyek, akik rendelkeznek érvényes társadalombiztosítási jogviszonnyal, de kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátást kívánnak igénybe venni,
 • érvényes magyar társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező állampolgárok (ide tartoznak a társadalombiztosítási szempontból külföldinek minősülő magyar állampolgárok is),
 • az államközi egyezménnyel nem rendelkező országok állampolgárai számára minden elvégzett egészségügyi ellátásért, valamint államközi egyezménnyel rendelkező külföldi állampolgár nem sürgős ellátása esetében, továbbá az Európai Gazdasági Térség és Svájc (továbbiakban EGT) tagállamai polgárainak, ha igazolt biztosítással nem rendelkeznek, vagy azt bemutatni nem tudják.

 

2. A térítésmentes ellátásra jogosító dokumentumok lehetséges formái:

 • TAJ kártya (ennek hiányában Magyarországon kiállított személyi igazolvány vagy vezetői-engedély, ha ezek alapján igazolható az érvényes jogviszony),
 • útlevél,
 • menekült igazolvány,
 • menedékes igazolvány,
 • menekült menedékes státuszt kérelmező igazolás,
 • befogadott külföldi állampolgár igazolvány,
 • EGT valamint Svájc állampolgárai esetén Európai Egészségbiztosítási Kártya vagy, kártyahelyettesítő nyomtatvány,
 • külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátásra való jogosultságát igazoló dokumentum.

Azon magyar vagy külföldi állampolgárok, akik nem rendelkeznek ezen dokumentumok valamelyikével - ill. érvényes társadalombiztosítási jogviszonnyal -, csak sürgős szükség esetén láthatók el az Intézményben előzetes térítési díj fizetése nélkül. Sürgős esetben érvényes biztosítási jog-viszonnyal nem rendelkező, vagy azt igazolni nem tudó személy részére elvégzett beavatkozás csak addig a mértékig végezhető térítési díj fizetése nélkül, amíg a közvetlen életveszély elhárul.

 

3. Térítés köteles szolgáltatások köre

 

3.1. Beutaló köteles szolgáltatások beutaló nélkül való igénybevétele, illetve a beutalási rendtől eltérően igénybe vett ellátások

Az általános fekvőbeteg szakellátást az egészségbiztosító által támogatott szolgáltató orvosának, vagy az orvos saját magának/közeli hozzátartozójának kiállított orvosi beutalása alapján lehet igénybe venni. A sürgős szükség esetét kivéve, ha a beteg beutaló nélkül, vagy a beutalási rendtől eltérően nem a beutalón megnevezett egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe a járó- vagy a fekvőbeteg szakellátást, térítést köteles fizetni.

A beteg orvosi beutaló nélkül akkor kezdeményezheti a járóbeteg,- vagy a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást, ha azt feltételezi, hogy egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja és a beutalásra jogosult orvos felkeresése az ellátását jelentősen késlelteti. Az ellátó intézményben a beteg vizsgálatát követően döntenek az azonnali ellátás szükségességéről. Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint a beteg egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását, az egészségügyi szolgáltató orvosa a biztosítottat a beutalására jogosult orvoshoz irányítja, ha pedig a beteg ennek közlése ellenére is kezdeményezi az azonnali ellátását, tájékoztatni kell az orvosi beutaló nélkül indokolatlanul igénybe vett egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díjról. A beutaló köteles ellátás beutaló nélküli igénybevétele esetén a beteget nem lehet más szakellátásra tovább utalni, azt társadalombiztosítási támogatással igénybe venni.

Laborvizsgálat és képalkotó diagnosztikai ellátás nem vehető igénybe beutaló nélkül, amennyiben a beteg ragaszkodik a vizsgálatok elvégzéséhez, úgy teljes térítési díjat köteles fizetni.

A biztosított beteg orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni a szakorvosi rendelők által nyújtott:

 • bőrgyógyászati,
 • nőgyógyászati,
 • urológiai,
 • fül-, orr-, gégészeti,
 • szemészeti,
 • általános sebészeti és baleseti sebészeti,
 • onkológiai szakellátást, valamint
 • az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátást.

 

3.2. Nem orvosi indikáció alapján végzett beavatkozások, vizsgálatok

A nem orvosi indikáció alapján végzett terhesség megszakítás térítési díjáról a 32/1992. (XII.23.) NM rendelet intézkedik, amely a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. Törvény végrehajtását szabályozza.

A térítési díjat a családvédelmi szolgálat által kiállított átutalási postautalványon kell befizetni, amelyet a terhességmegszakítási kérőlap kitöltésekor kap meg a kérelmező. A terhesség megszakítás díját a kérelmező közvetlenül az Egészségbiztosítási Alap számlájára fizeti be. A beavatkozás elvégzésének feltétele a térítési díj befizetésének igazolása.

 

3.3. Jogszabályban meghatározott térítési díj ellenében végezhető szolgáltatások

A 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott térítési díj befizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások (alkohol, kábítószer szintjének kimutatása; látlelet kiadás stb.) díjának megállapítása jogszabály alapján történik.

 

3.4. Magánorvosi beutalóval érkező beteg

Térítési díj fizetésére kötelezhető az a beteg, aki nem sürgős esetben magánorvos által kiállított beutalóval veszi igénybe az ellátást. Az Intézmény végez térítésköteles ellátást szerződéses jogviszony alapján is. Amennyiben az Intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló fél küld magánorvosi beutalóval érkező beteget vizsgálatra, úgy abban az esetben, a szerződésben meghatározottak alapján, nem a beérkező beteg, hanem az Intézménnyel szerződést kötött fél téríti meg utólag ezen térítésköteles ellátás díját.

 

3.5. Hotelszolgáltatás

Azon fekvőbeteg osztályokon, ahol emelt szintű hotelszolgáltatásra alkalmas kórtermi elhelyezésre lehetőség van, ott felvételkor a beteg vagy törvényes képviselője – szabad férőhely esetén – jelezheti az igénybevétel szándékát. Hotelszolgáltatások napi díjait a mindenkori érvényes árlista (egyéb díjak) tartalmazza.

 

3.6. Krónikus fekvőbeteg ellátás kiegészítő térítési díja

A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 37. § (5d), (5f) valamint a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 5. pontja alapján a krónikus fekvőbeteg osztályokon hat hónapon túli ellátás esetén - a hetedik hónaptól - a biztosított kiegészítő térítési díj mellett jogosult az ellátásra. A kiegészítő díj megállapításánál figyelembe kell venni az esetleges megelőző ellátást is. Azaz a krónikus fekvőbeteg osztályról való elbocsátást követő naptól számított hat hónapon belül történt ismételt felvétel esetén a megelőző 12 hónapban végzett ápolási események időtartamát is figyelembe kell venni. Kiegészítő térítési díj alól kivételt képeznek a tartós gépi lélegeztetést igénylő, kómás, illetve tetraplégiában szenvedő betegek ellátása. A 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített kiegészítő térítési díj napi díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

3.7. Holttest tárolása és hűtése

A holttest tárolásának és hűtésének költsége a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az eltemetéshez szükséges Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő első munkanapig, vagy a temetési engedélyben a temetés legközelebbi időpontjaként megjelölt napig a kórbonctani vizsgálatot végző intézményt terheli. Ezt követően a holttest tárolásának és hűtésének költségeit az eltemettetésre kötelezett viseli. Az egészségügyi szolgáltató a térítési díjat az eltemettetésre kötelezett személytől és a nevében eljáró temetkezési szolgáltatótól egyetemlegesen követelheti. A holttest tárolásának és hűtésének napi díját a mindenkori érvényes árlista (egyéb díjak) tartalmazza.

 

3.8. Egészségügyi dokumentáció másolatának térítési díja

Az 1997. évi CLIV. törvény 24. § 1 bekezdése értelmében a beteg jogosult a róla készült egészségügyi dokumentációban foglaltakat megismerni, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 15. cikkének (3) bekezdése, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 7. § (3) bekezdésére értelmében az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó dokumentáció első alkalommal történő kiadása térítésmentes.

Más személy részére a betekintés, másolat kiadása a törvény 24. § (6)-(8) bekezdésben foglaltak szigorú betartása mellett történhet.

Az egészségügyi dokumentáció másolatának díjait a 4. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben az adatszolgáltatást 1997. évi XLVII. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott szerv kéri, a kiadása térítésmentes.

 

3.9. Képalkotó diagnosztikai felvételek CD-n vagy DVD-n történő kiadása

Az intézmény képalkotó diagnosztikai munkahelyein készült felvételekről a beteg vagy törvényes képviselője kérheti, hogy az intézmény térítési díj ellenében biztosítsa az elkészült felvételek CD-n vagy DVD-n történő kiadását. Képalkotó diagnosztikai felvételek kiadásának térítési díját a 4. sz. melléklet tartalmazza.

 

4. Térítési díj visszafizetése

Amennyiben térítési díj került megállapításra a beteg ellátása során térítésmentes ellátásra jogosító dokumentum bemutatása hiányában és azt az ellátástól számított 15 napon belül a beteg vagy törvényes képviselője bemutatja, akkor a térítési díjat az Intézmény megtéríti a beteg részére.

 

Ft értékek és szorzók

Fekvőbeteg ellátás

Súlyszám Ft értéke

200 000 Ft

Krónikus nap

6 600 Ft/nap

Krónikus szorzó - Krónikus belgyógyászati osztály

1,2

Krónikus szorzó - Rehabilitációs osztály

2

Krónikus kiegészítő térítési díj (7. hónaptól)

800 Ft/nap

 

Járóbeteg ellátás

Járóbeteg szakellátás németpont Ft értéke

3 Ft

 

Kisvárda, 2020.10.14.

 

Az Intézet Vezetése

Megközelíthetőség