Ugrás a tartalomhoz

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

   

Adat

 

 Hivatkozás

 

Legutóbbi módosítás ideje

 

Archiv hivatkozás

 

Frissités

 

Megőrzés

 

Adat szolgáltatója

1.

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

Jogszabályi lista

Adatvédelmi szabályzat

 


2024.06.19.

2022.06.01.

2022.03.10.

 

Szervezeti és Működési Szabályzat
2
022.10.10

 

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Jogi előadó/Adatvédelmi tisztviselő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök vonatkozásában, míg Minőségirányítási és dokumentációs osztályvezető az ügyrendek és hatályos szabályzatok vonatkozásában

2.

 

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot törlendő

   -

3.

 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

Negyedévente

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   -

4.

 

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot törlendő

   -

5.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

 

Intézeti térítési díj szabályzat

 

2023.03.20.

 

Intézeti térítési díj szabályzat
2021.12.01

 

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Minőségirányítási és dokumentációs osztályvezető 

6.

 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

Adatbázisok

 

2021.07.01.

     

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Informatikai, finanszírozási és kontrolling osztályvezető

7.

 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

Negyedévente

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   -

8.

 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   -

9.

 

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   -

10.

 

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

A Szent Damján Görögkatolikus Kórház honlapja

 

 2022.01.01.

  -  

Folyamatosan

 

Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

Informatikai, finanszírozási és kontrolling osztályvezető

11.

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

 Pályázatok

 

2021.07.01.

  -  

Folyamatosan

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Személyzeti, bér és munkaügyi osztályvezető 

12.

 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

 

2024.05.07.

  -  

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Belső ellenőr 

13.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Adatvédelmi tisztviselő

Közérdekű adatok megismerésere vonatkozó szabályzat

 

2021.07.01.

2022.03.10.

  -  

Negyedévente

 

Az előző állapot törlendő

 

Adatvédelmi tisztségviselő

14.

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

 

2022.06.01.

     

Negyedévente

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Informatikai, finanszírozási és kontrolling osztályvezető

15.

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

Közérdekű adatigénylés statisztika

 

2022.06.01

     

Negyedévente

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Adatvédelmi tisztviselő

16.

 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

  -   -   -  

Negyedévente

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   

17.

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

  -   -   -  

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   

18.

 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

  Várólista  

2021.07.01.

     

A változásokat követően azonnal

 

Az előző állapot törlendő

 

Adatvédelmi tisztviselő

19.

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

A változásokat követő 15 napon belül

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

   -

20.

 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

A változásokat követő 15 napon belül

 

Az előző állapot törlendő

   -

21.

 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

A változásokat követő 15 napon belül

 

Az előző állapot törlendő

   -

22.

 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

A változásokat követő 15 napon belül

 

Az előző állapot törlendő

   -

23.

 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

A változásokat követő 15 napon belül

 

Az előző állapot törlendő

   -

24.

 

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

A változásokat követő 15 napon belül

 

Az előző állapot törlendő

   -

25.

 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

az intézmény adattal nem rendelkezik

  -   -  

A változásokat követő 15 napon belül

 

Az előző állapot törlendő

   -

 

Megközelíthetőség